Området omkring Kronborg er en unik oplevelse i særklasse

The area around Kronborg is a unique experience in a class by itself

Die Gegend um Kronborg ist ein einzigartiges Erlebnis in einer Klasse für sich

卡隆周围地区是本身在一个类的独特体验

 

"HelsingørTurist er en ikke kommerciel webside, med mange fotos og info "Elsinore Tourist" a non-profit Web page with many photos and info

"Elsinore Tourist", eine Non-Profit-Webseite mit vielen Fotos und Infos “埃尔西诺旅游”与许多照片和信息一个非营利性的网页

 

HELSINGØR Elsinore Helsingör 埃尔西诺

 

Gå i Hamlets fodspor med eller uden guide Ude- eller inde på slottet

Go in Hamlet's footsteps alone or with guide Outside or the inside of the castle

Gehe in Hamlets Spuren allein oder mit Führer Außen oder innen auf das Schloss

单独或与导游去哈姆雷特的脚步 外面或城堡内

 

Kronborg

 

Du kan gå fra Helsingør centrum til Hamlets Kronborg på 5-7 minutter.

You can walk from Elsinore city center to Hamlet's Kronborg at 5-7 minutes

Sie können aus Helsingör Stadtzentrum zu Hamlets Schloss Kronborg bei 5-7 Minuten zu Fuß

您可以从埃尔西诺市中心步行到哈姆雷特的卡隆在5-7分钟

 

Helsingør Pigegarde

Elsinore drum majorettes

Helsingør har været en dansk købstad siden år 1200. Gaderne er smalle, hyggelige og bilfri

Elsinore has been a Danish market town since 1200. The streets are narrow, quaint and car free

Helsingör hat eine dänische handels seit 1200. Die Straßen sind schmal, malerische und Fußgänger

埃尔西诺一直是丹麦集镇1200以来的街道很窄, 街道很窄,无车

Helsingør har været en dansk købstad siden år 1200. Gaderne er smalle, hyggelige og bilfri

Elsinore has been a Danish market town since 1200. The streets are narrow, quaint and car free

Helsingör hat eine dänische handels seit 1200. Die Straßen sind schmal, malerische und Fußgänger

埃尔西诺一直是丹麦集镇1200以来的街道很窄, 街道很窄,无车

 

 

 

Helsingør er kendt for sine mange forskellige restauranter - inde og ude

Elsinore is known for its variety of restaurants - inside and outside

Helsingör ist bekannt für seine Vielfalt an Restaurants bekannt - innen und außen

埃尔西诺以其各种各样的餐馆 - 内部和外部

 

Gå i Hamlets fodspor med eller uden guide Ude- eller inde på slottet

Go in Hamlet's footsteps alone or with guide Outside or the inside of the castle

Gehe in Hamlets Spuren allein oder mit Führer Außen oder innen auf das Schloss

单独或与导游去哈姆雷特的脚步 外面或城堡内

 

Tag med en moderne udstyret fiskekutter på en endagstur. Flere rederier i Helsingør

You can fish from a modern equipped fishing boat for a day trip. Several companies in Elsinore.

Nehmen Sie mit einem modern ausgestatteten fishing boat für eine Tagesreise. Mehrere Firmen in Helsingör

您可以从鱼现代配备渔船一日游。有几家公司在埃尔西诺

En nyere tradition er gavlmalerier, som fortæller lidt af helsingørs spændende historie. Se mere på vore museer.

A newer tradition gable paintings that tell a bit of Elsinore's fascinating history. See more at our museums.

Eine neuere Tradition Giebelgemälden, die ein bisschen faszinierende Geschichte von Helsingör erzählen. Sehen Sie mehr auf unserer Museen.

一个较新的传统,山墙壁画告诉有点埃尔西诺迷人的历史。查看更多在我们的博物馆

Helsingør togstation fra 1891

Turen fra København langs vandet er en meget smuk tur, der tager 50 minutter.

Elsinore Train Station from 1890

The trip to Copenhagen along the water is a very beautiful experience. The journey takes 50 minutes.

Helsingör Bahnhof aus dem Jahre 1890

Die Reise nach Kopenhagen am Wasser ist eine sehr schöne Erfahrung. Die Fahrt dauert 50 Minuten.

从1890年埃尔西诺火车站

在前往哥本哈根沿水是一个非常美好的体验。全程50分

Benedikte-Kiær

Helsingørs borgmester

Mayor of Elsinore

Bürgermeister von Helsingör

埃尔西诺市市长

 

Tag med ud at fiske

 

Besøg Helsingør

VisitElsinore

VisitHelsingør

Alt om Helsingør i billeder og tekst

Området omkring Kronborg er en unik oplevelse i særklasse

The area around Kronborg is a unique experience in a class by itself

Die Gegend um Kronborg ist ein einzigartiges Erlebnis in einer Klasse für sich

卡隆周围地区是本身在一个类的独特体验

Helsingørs naboby - Helsingborg - ligger i Sverige. Store færger sejler i pendulfart mellem de to byer. Sejltiden er 20 minutter.

Elsinore neighboring city - Helsingborg - lies in Sweden. Large ferries sailing shuttling between the two cities. Sailing time is 20 minutes.

Elsinore Nachbarstadt - Helsingborg - liegt in Schweden. Große Fähren pendeln zwischen den beiden Städten. Fahrzeit beträgt 20 Minuten.

埃尔西诺附近的城市 - 赫尔辛堡 - 位于瑞典。两市大渡口穿梭航行。航行时间为20分钟。

 

 

 

Stil spørgsmål på dansk eller engelsk

Ask questions in Danish or English

Stellen Sie Fragen in Dänisch oder Englisch

问丹麦语或英语提问

 

hnu@visitnordsjaelland.com

 

Helsingør Kulturcenter

Elsinore cultural Center

Elsinore kulturellen Zentrum

埃尔西诺文化中心

 

Det tager 5 minutter at gå fra Kronborg til Helsingør City

It takes 5 minutes to walk from the Kronborg to Elsinore City

Es dauert 5 Minuten, um von der Kronborg nach Helsingör City

 

Casino american roulette, Poker

Overnatning fra vandrehjem til store hoteller

Accommodation from youth hostels to big hotels

Unterkunft von herbergen bis zum großen Hotels 从青年旅馆到大酒店住宿

 

 

Loppemarked i Helsingør centrum Flea market in Elsinore city center

Flohmarkt in Helsingør Stadtzentrum 跳蚤市场在埃尔西诺市中心

De næste fotos er fra egnen omkring Helsingør

Vi kan kalde det Naturkantsdanmark

The next photos are from Elsinore environs

Die nächsten Fotos sind von Helsingör Umgebung

接下来的照片是从周围埃尔西诺

 

 

Skulpturen HAN er Helsingørs nyeste og senere års mest omdiskuterede kunstværk. D. 2. juni 2012 blev den blankpolerede stålskulptur af en ung mand siddende i havfruepositur - med klare referencer til Den lille Havfrue – afsløret foran Kulturværftet. HAN sidder som sin storesøster på en sten og skuer ud over havet, men dens blanke overflade genspejler både havet, himlen og beskueren, og får dermed flere betydningslag.

The sculpture HE is Elsinore's newest and later years most controversial work of art. D. June 2, 2012 was the polished steel sculpture of a young man sitting in havfruepositur - with clear references to The Little Mermaid - unveiled in front of the Culture Yard. HE sits as her older sister on a stone and looking over the ocean, but its shiny surface reflects both the sea, the sky and the viewer, and thus have multiple layers of meaning.

Die Skulptur ER ist Elsinore neuesten und späteren Jahren umstrittensten Kunstwerk. D. 2. Juni 2012 war der polierten Stahlskulptur von einem jungen Mann sitzen in havfruepositur - mit klaren Hinweise auf The Little Mermaid - stellte vor dem Kulturwerft. Er setzt sich wie ihre ältere Schwester auf einem Stein und Blick auf den Ozean, aber die glänzende Oberfläche sowohl auf das Meer, den Himmel und den Betrachter spiegelt, und somit mehrere Bedeutungsebenen.

雕塑他是埃尔西诺最新的和艺术的晚年最具争议的工作。 D.2012年6月2日是一个年轻的男子坐在havfruepositur抛光钢雕塑 - 有明确提到的小美人鱼 - 亮相文化院门前。他坐在她的一块石头上姐姐,看着在海洋上空,但其表面光泽既反映了大海,天空和观众,因而有多层意思。

 

Elsinore ist eine lebendige Stadt mit vielen internationalen Veranstaltungen.

RUN, Radrennen THEATERFESTIVAL, Jazz, Rock MUSIKFESTIVAL STREET Theater, Kunst und Kultur-Festival.

 

埃尔西诺是一个充满活力的城市,有很多国际活动。

自行车赛戏剧节,爵士,摇滚音乐节街剧院,艺术和文化节。

Fantastisk:

Stor analyse om turister I Helsingør viser

at 78% vil gerne besøge Helsingør igen kun 3% svarede nej

og 88 %vil anbefale Helsingør som turistmål

 

Fantastic:

Great analysis on tourists in Elsinore shows

78% would like to visit Elsinore again only 3% said no

and 88% would recommend Elsinore as a tourist destination

 

Helsingør er en levende by, med mange internationale arrangementer.

LØB, CYKEL LØB, TEATER FESTIVALLER, JAZZ, ROCK MUSIK FESTIVALLER, GADE TEATER, KUNST OG KULTUR FESTIVALLER.

 

Elsinore is a vibrant city with many international events.

RUN, BIKE RACES, THEATRE FESTIVALS, JAZZ, ROCK MUSIC FESTIVALS, STREET THEATRE, ART AND CULTURE FESTIVALS.

Fantastisch:

Große Analyse auf Touristen in Elsinore-shows

78 % möchte Elsinore wieder zu besuchen, nur 3 % Nein gesagt

und 88% würde Elsinore als Reiseziel empfehlen

 

神奇:

游客在埃尔西诺显示大分析

78%愿意再次访问埃尔西诺,只有 3%的人说不

88% 会推荐作为旅游目的地的埃尔西诺

 

Helsingør kulturby

Helsingør er en kulturby med dybe rødder i historien. Verdenskendt for Kronborg, Shakespeares Hamlet og Øresundstolden, som var grundlag for byens velstand i mere end 400 år.

Elsinore City of Culture

Elsinore is a culture with deep roots in history. World renowned for Kronborg Castle, Shakespeare's Hamlet and the Sound Dues, which was the basis for its prosperity for more than 400 years.

Elsinore Kultur

Helsingör ist eine Kultur mit tiefen Wurzeln in der Geschichte. Weltweit bekannt für Schloss Kronborg, Shakespeares Hamlet und den Sundzoll, die die Grundlage für seinen Wohlstand seit mehr als 400 Jahren.

埃尔西诺文化

埃尔西诺是历史根基深厚的文化。世界著名的卡隆堡宫,莎士比亚的哈姆雷特和声音会费,这是基础的繁荣超过400年。

Helsingør Havne

Helsingør Nordhavn blev bygget som fiskeri-og lystbådehavn af Helsingør Kommune i årene 1932-1934 og udvidet i begyndelsen af 1970’erne til den nuværende størrelse. Helsingør

Kronborg Slot Helsingør

Kronborg Slot er et af Nordeuropas betydeligste renæssanceslotte og er berømt verden over for at være skueplads for Shakespeares Hamlet. Kronborg er mere fæstning end slot. Nogle af murene er 6 meter tykke.

Kulturhavn Kronborg forbinder Helsingør By med slottet og åbner byen mod vandet. Det sker via pladsen foran Kulturværftet og den udvidede Kongekaj. Nogle af Kronborgs historiske fæstningsværker er blevet renoveret eller genskabt i moderniseret form, det gælder ravelinen i havnen og voldgraven ind mod slottet.

Kronborg Castle Elsinore

Kronborg Castle is one of Northern Europe's most important Renaissance castles and is famous worldwide for being the scene of Shakespeare's Hamlet. Kronborg is more fortress than castle. Some of the walls are 6 feet thick.

Cultural Harbour Kronborg connects Elsinore City with castle and opens the city to the water. This is done through the square in front of the Culture Yard and the extended Kongekaj. Some of Kronborg's historic fortifications have been renovated and restored modernized form, it comes ravelin in the harbor and the moat into the castle.

Schloss Kronborg Helsingør

Schloss Kronborg ist eine der bedeutendsten Renaissanceschlösser Nordeuropas und ist weltweit bekannt als der Schauplatz von Shakespeares Hamlet. Kronborg ist mehr als Festung Burg. Einige der Wände sind 6 Meter dick.

Kulturhafen verbindet Kronborg Helsingør Stadt mit Schloss und öffnet die Stadt auf dem Wasser. Dies wird durch den Platz vor dem Kulturwerft und der erweiterten Kongekaj getan. Einige der historischen Befestigungsanlagen Kronborg wurden renoviert und restauriert modernisierte Form, es Ravelin kommt in den Hafen und den Graben in die Burg.

卡隆堡宫埃尔西诺

卡隆堡宫,是北欧最重要的文艺复兴时期的城堡之一,是世界闻名的是莎士比亚的哈姆雷特的场景。卡隆比城堡要塞更多。部分墙壁6英尺厚。

文化海港卡隆连接埃尔西诺市城堡和开放城市的水。这是通过在文化院和扩展Kongekaj前的广场进行。一些卡隆的历史工事已维修和翻新现代化的形式,它涉及ravelin在港口和护城河进入城堡。

Helsingørs domkirke Sankt Olai Kirke, er byens ældste bygning.

De ældste dele af kirken stammer fra 1200-tallet, men som den står i dag, er det meste dog fra 1559.

Ved siden af domkirken finder du Sct. Mariæ Kirke og Karmeliterklostret, også kendt som Vor Frue Kloster, som i dag står som det mest velbevarede klosteranlæg i hele Norden.

Elsinore Cathedral St. Olav's Church, is the city's oldest building.

The oldest parts of the church dates from the 1200s, but as it stands today, most however from the 1559th

Next to the cathedral you will find Sct. Assumption Church and the Carmelite Monastery, also known as Our Lady Monastery, which today stands as the best preserved abbeys in the Nordic region.

Elsinore Kathedrale St. Olavs Kirche ist das älteste Gebäude der Stadt.

Die ältesten Teile der Kirche stammt aus den 1200er Jahren, aber wie steht es heute, die meisten jedoch aus dem 1559.

Neben der Kathedrale werden Sie Sct finden. Himmelfahrt-Kirche und das Karmeliterkloster, das auch als die Muttergottes-Kloster, das heute als der am besten erhaltenen Klöster in der nordischen Region steht bekannt.

埃尔西诺大教堂圣奥拉夫教堂,是该市最古老的建筑。

从13世纪的教堂始建最古老的地区,但因为它不过大多数今天,矗立在第一千五百五十九

旁边的大教堂,你会发现的Sct。圣母升天教堂和修道院圣衣,也被称为圣母修道院,这代表今天在北欧地区保存最完整的修道院。

 

 

Turist Helsingør, Helsingør er en skøn turistby, Helsingør turist, glæd dig til at være turist i Helsingør, Hoteller i Helsingør, turist overnatning i Helsingør

Fiskeri fra turbåde, turist i Helsingør, Shakespeare Hamlet Kronborg sådan er turisme i Helsingør, Torvestemning restauranter, cykeludlejning m.m.

 

 

VisitHelsingør skønne fotos og go' information